Prawo w przemyśle

Utylizacja sprzętu elektronicznego w Polsce

13 czerwca 2017 at 15:21 By

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się na temat recyklingu sprzętu AGD i RTV. Porozmawialiśmy na ten temat ze specjalistami z tej branży – firmą, która od wielu lat zajmuje się wywozem elektroodpadów i nie tylko.  Ustawa szczególną wagę przykłada do odpadów sprzętu z gospodarstw domowych ze względu na niską opłacalność przetwarzania, na co mają wpływ koszty transportu przy odbiorze towaru od poszczególnych zainteresowanych oraz zróżnicowanie asortymentu, co zwiększa koszty rozbiórki. Z tego względu wprowadzający zobowiązany jest do szczególnego nacisku na usprawnienie systemu przetwarzania tego rodzaju odpadów między innymi poprzez oznakowanie towaru mówiącego o zakazie umieszczania go z innymi odpadami, o potencjalnym zagrożeniu związanym z obecnością składników niebezpiecznych dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzkiego, niezbędne jest także zamieszczenie informacji na temat masy sprzętu.

Recykling elektrośmieci

 Dodatkowo musi on opracować dane na temat możliwości powtórnego wykorzystania elementów sprzętu oraz usuwania zeń substancji niebezpiecznych. Informacje te przeznaczone są wyłącznie dla prowadzących zakładów przetwarzania i wydawane na ich wniosek w terminie 7 dni od daty złożenia. Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowania odbierania, przetwarzania, odzysku w tym recyklingu i unieszkodliwiania. Obowiązki te może przejąć organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez uiszczenie odpowiedniej opłaty na jej rzecz. Recykling i utylizacja komputerów, Ustawa nakłada na wprowadzającego odpowiednie wymagania, co do odzysku i recyklingu sprzętu w zależności od grupy, do jakiej on przynależy.

recycling sprzętu komputerowego - TKMRP

Jak mierzyć skuteczność recyklingu?

Grupy oraz odpowiadające im poziomy odzysku i recyklingu zamieszczone są w tabeli nr 1. Dodatkowy obowiązek to prowadzenie ewidencji sprzętu, jaki jest wprowadzany na rynek oraz ilości, jakie ulegają odzyskowi i recyklingowi. Raz na kwartał wprowadzający przedstawia sprawozdanie o masie sprzętu zebranego i poddanego recyklingowi lub odzyskowi, a raz na rok do 31 marca przedstawia sprawozdanie o osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku oraz szczegółowy spis zakładów przetwarzania, które tworzą jego sieć zakładów przetwarzania. Sprawozdania są kierowane do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Jak to wygląda w praktyce?

 Potocznie mówiąc wprowadzający to firma, która rozprowadza dany produkt na określonym terenie, gdy jest on produkowany w kraju to jest to producent a jeśli produkcja odbywa się poza krajem to jest to importer. Za przykład można podać firmę, POLAR, która produkuje na naszym rynku sprzęt AGD, przed wprowadzeniem produktów do sprzedaży musi ona wypełnić wszystkie obowiązki przewidziane w ustawie. Kolejny podmiot biorący udział w obrocie sprzętem to użytkownik, jego obowiązki są także określone w ustawie, co prawda są bardzo ograniczone, ale o dużym znaczeniu dla całego obiegu tych urządzeń. Przede wszystkim obowiązuje ich zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami, przez co rozumie się oddanie urządzeń zbierającemu zużyty sprzęt. Zbierający zużyty sprzęt to zazwyczaj firma handlowo usługowa, do jej obowiązków należy selektywne zbieranie zużytego sprzętu oraz nieodpłatne przyjmowanie zużytego sprzętu z gospodarstw domowych.

Comments are closed.