Informacje Przemysłowe

Standard badań sprawności elektronarzędzi

16 października 2015 at 16:28 By

Elektronarzędzia a BHP

Gniazdka, do których elektronarzędzia są podłączane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym przepisami i normami. ElektronarzędziaI klasy wg stopnia zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym mogą być podłączone tylko do gniazdek z prawidłowo wykonaną instalacją ochronną (z przewodem ochronnym); odpowiednie
kontroli wymagają również wszelkiego rodzaju stosowane przedłużacze.

Elektronarzędzia I klasy nie należy stosować do pracy w warunkach o dużej wilgotności, na konstrukcjach stalowych itp.

Organizacja systemu, badań kontrolnych. Dysponent elektronarzędzi ma obowiązek prowadzić badania kontrolne elektronarzędzi.

W tym celu należy:
a) sklasyfikować eksploatowane elektronarzędzia z uwzględnieniem stanowisk pracy wg kategorii użytkowania zgodnie z 1.3.1 + 1.3.3,
b) założyć dla każdego elektronarzędzia kartotekę, w której odnotowywane będą terminy badań kontrolnych i ich wyniki oraz termin następnych badań; w kartotece należy również odnotowywać rodzaje uszkodzeń przeprowadzone naprawy itp.,
c) zorganizować i wyposażyć w niezbędne pomoce i aparaturę stanowisko do badań kontrolnych,
d) wyznaczyć i upoważnić pracowników mających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań kontrolnych; pracownicy ci powinni mieć odpowiednią znajomość z zakresu konstrukcji, obsługi i badań elektronarzędzi oraz mieć umiejętność prowadzenia wywiadu z użytkownikami elektronarzędzia na temat pracy tych
urządzeń i stwierdzonych usterek,
e) należy wyznaczyć pracowników do prowadzenia fachowego instruktażu z zakresu obsługi i konserwacji. Prowadzenie badań kontrolnych dysponent może zlecać innym upoważnionym do tego celu jednostkom, np. służbom serwisowym itp.

Rodzaje badań

Postanowienia ogólne. Elektronarzędzia należy poddać badaniom kontrolnym w kolejności podanej w niniejszej normie. Według zakresu prowadzonych badań kontrolnych w czasie eksploatacji rozróżnia się badania okresowe i bieżące. Badania bieżąco należy wykonać każdorazowo przed wydaniem elektronarzędzia do eksploatacji i po jego zwrocie do wypożyczalni oraz — w przypadku elektronarzędzi zaliczonych do II i III kategorii użytkowania — przed rozpoczęciem pracy na danej zmianie.

Nowoczesna tokarka

Badania okresowe należy wykonywać: — co 6 miesięcy.dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania I, — co 4 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania II, — co 2 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania III, badania bieżące i okresowe, — po każdej zaistniałej sytuacji mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzia (upadek, zawilgocenie itp.). Podane wyżej terminy badań okresowych należy skrócić o połowę dla elektronarzędzi pracujących w warunkach zwiększonego niebezpieczeństwa uszkodzenia mechanicznego eksploatowanych w pomieszczeniach zapylonych, zawilgoconych, na rusztowaniach itp. Program badań. W ramach badań kontrolnych elektronarzędzi w czasie eksploatacji i po dłuższym okresie składowania należy wykonać badania.

Comments are closed.